Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Sobota, 7. března 2015 (16:48) Pavel Jelínek

Silniční databanka

Silniční databanka

Odbor silniční databanky a NDIC (dále jen SDB) se sídlem v Ostravě je specializovaným pracovištěm Ředitelství silnic a dálnic České Republiky (dále jen ŘSD ČR), v jehož struktuře spadá pod úsek ICT. Ve třech odděleních - Přípravy a sběru dat, GIS a zpracování dat a Národního dopravního informačního centra (dále jen NDIC) pracuje čtyřicet zaměstnanců. SDB řeší a zabezpečuje provoz Informačního systému o silniční a dálniční síti České Republiky (dále jen ISSDS ČR) na sledovaných pozemních komunikacích. Tyto komunikace vytvářejí síť dálnic a silnic I., II. a III. třídy.


Činnost odboru silniční databanky zahrnuje:
sběr dat (vlastní i dodavatelsky)
zpracování dat
pravidelnou aktualizaci dat (2x ročně)
zpracování výstupních informací (data, mapy, statistiky)
poskytování dat
vývoj uživatelských aplikací
rozvoj a inovaci systému
poskytování dopravních informací (NDIC)

Uživatelé dat ISSDS ČR:
Ministerstvo dopravy ČR
ŘSD ČR
Správy a údržby silnic (dále jen SÚS) - správa silnic II. a III.třídy
Státní fond dopravní infrastruktury
Centrum dopravního výzkumu
CENIA - informační agentura životního prostředí
ČÚZK - Český úřad zeměměřičský a katastrální
Český hydrometeorologický ústav
Ministerstvo obrany
Policie ČR
Hasičský záchranný sbor ČR
Integrovaný záchranný systém
Krajské úřady
Městské a obecní úřady
Školy
Soukromý sektor
Veřejnost
Sběr dat do ISSDS ČR je prováděn vlastními kapacitami nebo externími dodavateli. 
1. Vlastními kapacitami
1.1 ÚNOSNOST VOZOVEK
Jedná se o měření průhybu vozovky pod normovaným zatížením automatizovanou technikou. Získaná data slouží pro výpočet zbytkové doby životnosti vozovky (v závislosti na intenzitě dopravní zátěže) a k návrhu tloušťky jejího zesílení. Zařízení používaná k měření únosnosti jsou DEFLEKTOGRAF a PÁKOVÝ PRŮHYBOMĚR. 

1.2 SOUŘADNICE A DÉLKY
V rámci aktualizace ISSDS ČR, ale i pro účely jiných pracovišť ŘSD ČR jsou pomocí GPS zaměřovány souřadnice objektů a jevů na silniční a dálniční síti (mýtné brány, mosty, podjezdy, kilometrovníky, uzlové body), dále se měří délky určených úseků na stávající síti a délky úseků nově vybudovaných. 

1.3 OBRAZOVÁ DOKUMENTACE
Snímání dálnic a silnic I.třídy z pozice jedoucího vozidla, pro každý směr komunikace zvlášť - sled jednotlivých snímků zachycujících úsek v intervalu 2,5 m. 

2. Externími dodavateli

2.1 REGIONÁLNÍ REPORTÉŘI
V souladu s metodickým pokynem Evidence silnic, schváleným MDS, OPK čj.23 282/98-120, jsou jedním z externích dodavatelů dat regionální reportéři. Ti ve stanovených oblastech zpracovávají podklady o změnách v silniční síti, provádějí sběr dat pro registr stavební činnosti, pasportizační popis komunikací, popis křižovatek a datovou základnu konstrukčních vrstev vozovek. Regionální reportéři dále zabezpečují metodickou pomoc jednotlivým majetkovým správcům silnic (Správy ŘSD ČR, okresní a krajské SÚS), kontrolují data a udržují jejich aktuálnost. 

2.2 DIAGNOSTICKÉ MĚŘENÍ
Pro sledování aktuálního technického stavu vozovek a plánování údržby a oprav je nezbytná výkonná měřicí technika zajišťující data o proměnných parametrech vozovky (měří se všechny kromě únosnosti - ta je řešena vlastními kapacitami), navíc se zjišťuje příčný sklon vozovky. Měření se provádějí diagnostickými vozidly ARAN, ARGUS, TRT a SKM. 

2.3 GEOMETRICKÉ VEDENÍ TRASY
Mezi neproměnné parametry silnic a dálnic patří údaje o směrových a výškových obloucích a podélném sklonu vozovky. Tato data se v minulých letech sbírala měřicí technikou využívající GPS. Podrobnosti zde.

2.4 OBRAZOVÁ DOKUMENTACE
V návaznosti na měření proměnných parametrů se současně pořizuje videozáznam měřené pozemní komunikace. 
ŘSD

Fotky

Další články