Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Pátek, 22. listopadu 2019 (11:09) Pavel Jelínek

Autoklub ČR si prostě práce novinářů a fotografů neváží !!

Namísto poděkování za soustavnou propagaci motoristických akcí ze strany AČR  ( třeba za celý tento končíci rok ...) všem fotografům v těchto dnech došel tento  email, svědčící o tom Autokub ČR si ani náhodou práce novinářů a fotografů  neváží !!

Zřejmě podle některých svých činovníků žádnou mediální podporu  nepotřebuje.......

 

 

VIZ :

Oznamujeme, že AČR rozhodl o zrušení komerčních akreditací pro rok 2020.

Od roku 2020 má každý subjekt (redakce) nárok na jednu vestu FOTO/TV, pokud mu bude akreditace udělena. Každá další vesta bude zpoplatněna částkou 25.000 KČ/rok bez DPH.

O udělení, či neudělení akreditace rozhodne AČR.

S pozdravem  Mediadelegát AČR

Karel Louda

 

JEDNOTNÉ ZÁSADY PRO AKREDITACI NOVINÁŘŮ 2020
1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost)

Žádosti o akreditaci na rok 2020 musí být podávány pouze prostřednictvím emailu: akreditace@mediadelegat.cz. Přístup do informačního systému (IS) novinář získá na základě vyplněného akreditačního formuláře dostupného v PDF na stránkách AČR v oddíle „motorsport“ pod „automobily“, „formuláře“. Tento formulář vyplní žadatel pouze jednou a na jednotlivé podniky se bude hlásit prostřednictvím IS. Originál akreditačního formuláře je potřeba zaslat znovu pouze v případě změny některých údajů (změna redakce, kontaktních údajů atd.). Formulář musí být podepsán jak žadatelem, tak šéfredaktorem či jeho zástupcem.
Pověřený zástupce AČR rozhodne na základě náležitostí dodaných žadatelem o udělení nebo zamítnutí akreditace. O vyhovění či zamítnutí žádosti o akreditaci bude žadatel informován zasláním e-mailu, v případě udělení bude jeho identita ověřena přes mobilní telefon.
Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18-ti let.
2. AKREDITACE
O vydání či zamítnutí akreditace rozhoduje AČR. Novináři, kterým byla akreditace udělena dostanou přístup do IS automaticky. Tyto akreditace jsou určeny pro pracovníky nejvýznamnějších médií, agentur, volných novinářů, fotografů, rozhlasových a televizních studií, elektronických médií apod.

O vydání takovéto akreditace žádá příslušná redakce (volný novinář nebo fotograf) AČR do konce kalendářního roku a je povinna doložit:
 účast na minimálně 5-ti sportovních motoristických podnicích
 minimálně 10 publikovaných článků nebo 20 publikovaných fotografií z dané oblasti
 kopii platného novinářského průkazu vydaného Syndikátem novinářů ČR, Klubem motoristických novinářů nebo Klubem sportovních novinářů
AČR rozhodne o vydání či zamítnutí akreditace. Novinář je povinen před každým podnikem oznámit svoji účast prostřednictvím IS, vč. dodržení uzávěrky pro daný podnik.
V případě porušení akreditačních podmínek (dodržování pravidel bezpečnosti, pokynů pořadatelů apod.) může být akreditace ihned zrušena.
a) Tisk, fotografové a rozhlas
Akreditace je limitována dvěma zástupci na redakci. Z tohoto počtu je možné udělit akreditaci jednomu fotografovi (visačka „press“ a vesta s označením FOTO/TV) a jednomu píšícímu novináři (visačka „press“).
b) Televize, video
Zástupci AČR posoudí každou žádost média o akreditaci individuálně.
Žadatelé jsou kromě zaslání standardního formuláře povinni:
 zaslat stručnou charakteristiku média (frekvence vysílání, činnost, působnost, rozsah, sledovanost, atd.)
 zaslat uveřejněné materiály (na CD/DVD nosiči) z automobilového sportu v předešlém roce.
Všechny náležitosti jsou žadatelé povinni zaslat na email: akreditace@mediadelegat.cz. Bez doložení všech náležitostí nebude akreditace udělena.
c) Doplnění akreditace elektronických medií
Pro internetové TV:
Akreditace je limitována dvěma zástupci na redakci. Z tohoto počtu je možné udělit akreditaci
jednomu fotografovi (visačka „press“ a vesta s označením FOTO/TV) a jednomu píšícímu
novináři (visačka „press“).
Akreditace budou udělovány pouze s možností publikovat v rámci redakce, za kterou je novinář
akreditován.
Pro internet:
Akreditace je limitována dvěma zástupci na redakci. Z tohoto počtu je možné udělit akreditaci
jednomu fotografovi (visačka „press“ a vesta s označením FOTO/TV) a jednomu píšícímu
novináři (visačka „press“).
Zástupci AČR posoudí každou žádost internetového média o akreditaci individuálně.
d) Pořadatel
Pořadatel má právo doplnit do seznamu akreditovaných lokální media z okolí rally (tito novináři
musí splňovat standardní akreditační podmínky a absolvovat školení novinářů).
Počet těchto akreditací činí 4 regionálních novinářů (2 visačka „press“ a vesta s označením
FOTO/TV a 2 píšící novináře s visačkou „press“).
Závěrečné a rozhodující slovo pro udělení těchto akreditací má AČR.
3. DOLOŽENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI
Každý akreditovaný novinář, fotograf, kameraman musí doložit svoji publikační činnost
nejpozději 7 dní po skončení podniku, na který byl akreditován. Výjimku mají tištěná média
s měsíční uzávěrkou. Zde je tato doba posunuta na 40 dní po dojetí rally.

 V případě tištěných médií pořídí kopii svého článku / fotografie ve formátu JPG a uloží jej do
IS.
 V případě internetových médií pořídí „screenshot“ svého výstupu a rovněž ve formátu JPG
uloží do IS.
 Za doložení publikační činnosti odpovídá redakce jako celek. Pokud je za redakci
akreditována jmenovitě uvedená konkrétní osoba, která nedodá zpětnou vazbu, bohužel tím
znemožnila akreditaci na další podnik i pro své kolegy.
 Při nedoložení publikační činnosti může být akreditace zrušena
Doložením publikační činnosti se rozumí vložení odkazu (dat) do IS.
4. DODATEK PRO NOVINÁŘE
 Od každého akreditovaného novináře se žádá, aby v jednotlivém článku, který se týká dané
rally, uvedl nejméně jednou oficiální název šampionátu v celém znění. Nesplněním se
vystavuje nebezpečí zrušení (neudělení) akreditace.
 Pokud novinář zaslal akreditační žádost na rally, které se nakonec neúčastní, je povinen
zaslat písemnou omluvu (viz bod 8) nejpozději v době otevření tiskového střediska.
 Akreditovaný novinář může materiály získané v rámci akreditace využívat pouze
k novinářským (televizním apod.) účelům a nikoli k účelům komerčním.
 Novinář má právo na všechny veřejně dostupné informace spojené s konáním a průběhem
dané rally. Ty musí být dostupné v tiskovém středisku, případně jiném, předem určeném
místě, pokud není tiskové středisko zřízeno. Zodpovídá pořadatel rally.
 Novináři, kteří mají vestu s označením FOTO/TV jsou povinni tuto nosit řádně a viditelně
oblečenou při pohybu na (u) trati rychlostní zkoušky.
 V případě hrubého porušení bezpečnostních pravidel, má mediální delegát AČR pravomoc
okamžitého odebrání novinářské vesty přímo na (u) trati RZ a vykázání daného novináře do
diváckých prostor.
 Tuto pravomoc mají ve spolupráci s mediálním delegátem AČR v případě hrubého porušení
bezpečnostních pravidel i vybraní zástupci AČR
5. TISKOVÉ STŘEDISKO
 Jeho organizace je plně v kompetenci daného pořadatele
 Pořadatelé rally a rallysprintů musí pro média používat pouze oficiální číslované vesty AČR
 Každý novinář je před vyzvednutím novinářské vesty povinen vyplnit a podepsat formulář ručení odpovědnosti
 Novinářské vesty distribuuje pouze pověřený zástupce AČR
 Novinářská vesta se vydává proti vratné záloze 1000,- Kč
 Každý novinář je povinen prokázat se libovolným průkazem totožnosti a nahlásit své aktuální a funkční kontaktní údaje (zejména mobilní telefon)
6. UZÁVĚRKY ŽÁDOSTÍ O AKREDITACE PŘI MČR V RALLY 2020
14 dnů před termínem konání jednotlivých rally
7. UZÁVĚRKY ŽÁDOSTÍ O AKREDITACE PŘI RSS 2020
7 dnů před termínem konání jednotlivých rally

8. KONTAKT PRO ZASLÁNÍ ŽÁDOSTÍ O AKREDITACI Autoklub České republiky Opletalova 1337/29 110 00 Praha 1 – Nové Město Email: akreditace@mediadelegat.cz

 

 

Zdroj : AČR

Další články

Komentáře